امتیاز مثبت
۰
موشكافي يك وعده جدید گازي
آيا حجم برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي، دوبرابر مي شود؟
ي