به نظر شما، قاچاق میوه اقدامی سازمان یافته است؟
بله
% ۸۹.۶
خیر
% ۱۰.۴
جمع کل: ۳۷۶ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر