به نظر شما، دولت امسال در عمل از تولید ملی حمایت می کند؟
بله
% ۳۴.۳
خیر
% ۶۵.۷
جمع کل: ۳۷۸ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر