آیا با گرانی 18 قلم کالای اساسی توسط دولت در شرایط فعلی موافق هستید؟
بله
% ۱۴.۴
خبر
% ۸۵.۶
جمع کل: ۵۴۷ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر