از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۱.۷
خیر
% ۶۸.۳
جمع کل: ۹۲۸ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر