از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۳.۸
خیر
% ۶۶.۲
جمع کل: ۱۴۴۸ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر