از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۴
خیر
% ۶۶
جمع کل: ۱۵۲۰ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر