از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۲.۳
خیر
% ۶۷.۷
جمع کل: ۱۳۲۹ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر