از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۱.۴
خیر
% ۶۸.۶
جمع کل: ۱۱۰۰ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر