آیا با استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس موافق هستید؟
بله
% ۴۶.۷
خیر
% ۵۳.۳
جمع کل: ۷۳۰ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر