به نظر شما، اقتصاد ایران وارد دوران رونق اقتصادی شده است؟
بله
% ۱۶.۱
خیر
% ۸۳.۹
جمع کل: ۵۲۰ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر