به نظر شما رئیس جمهور کدام گزینه را باید انتخاب کند؟
ایجاد اشتغال
% ۷۲.۵
مهار تورم
% ۲۷.۵
جمع کل: ۴۱۴ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر