به نظر شما، تحریک تقاضای خودروی داخلی جواب می دهد؟
بله
% ۱۶.۳
خیر
% ۸۳.۷
جمع کل: ۵۲۴ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر