به نظر شما، فوری ترین اولویت اقتصادی دولت چه باید باشد؟
مهار تورم
% ۳۱.۹
مقابله با رکود
% ۶۸.۱
جمع کل: ۵۷۶ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر